การประเมินโครงการ สืบฮีด แปลงฮอย อารยเกษตรเชิงพื้นที่ ตามแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อาชีวะนวัตวิถี โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม จังหวัดนครพนม