ขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าอบรมและเสวนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง”ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตยุค New Normal ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.15 – 16.30 น.