การเผยแพร่ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(EGP)ในรอบไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565