การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) พร้อมด้วย นายภคิน ลาดกจิรานท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม