ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทัวไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม