การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ดังนี้
๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพนม ภายในวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. ระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการคัดเลือกให้ระดับกลุ่มจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. ระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณ