การประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วันที่ 2 สิงหาคม 2565

นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชา-นุเคราะห์” ตามลำดับ คณะกรรมการประกอบด้วยนายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท คำประสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางจีระนันทื เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เพื่อประเมินความพร้อมด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป