วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ฯ

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมฯ โดยมีนายฉัตรชัย  ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท  คำประสังข์ รอง ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางจีระนันท์เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจุฑาทิพย์ นันชนะ ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางนันท์นภัส จันทร์ทอง ครู ร.ร. นครพนมวิทยาคม และนางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมการบริหารด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมฯ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม