วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวนวัตวิถีสู่สถานศึกษา ในมิติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑