เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษทที่ 21 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย