วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภคิน ลดาดกจิรานนท์รอง ผอ. สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์ การขับเคลื่อนนโยบาย Active Learning มิติด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ตามโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์รอง ผอ. สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์ การขับเคลื่อนนโยบาย Active Learning มิติด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (ตามโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม