ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (ด้านเอกสาร) ประจำปี ๒๕๖๕ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.นครพนม เขต ๑