ร่วมพิธีเปิดการจัดงานชุมนุนยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิยาคม