อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learening) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๓–๔ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม