ร่วมพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและเข็มลูกเสมาเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ และรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัดนครพนม ประเภทผู้ให้การสนับสนุน โอกาสนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีมอบรางวัลฯ ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร