การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม และโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม