ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕