การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ สำหรับพัฒนาระบบบริการสำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ. ๑๖ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๓