ประชาสัมพันธ์โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก