การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด