การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม