การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด ชุดที่ ๓๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕