วาระนัดหมายงานนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผอ.สพม.นครพนม ระหวา่งวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565