ประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖