ประชุมประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการนิเทศการศึกษา) ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ