ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเปิดเรียนด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านความปลอดภัย