การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ของนายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย