การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณภายในสำนักงานเขตพื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด