การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนมในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ของนางเยาวเรศ กลางโคตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และนายวีระศักดิ์ สำราญเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล