การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖