วาระนัดหมายงาน นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2565