ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖