ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา