การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง