ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

ด้วย มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาจนสำเร็จวุฒิปริญญาตรีให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ สอบเข้าศึกษาต่อใน ๔ สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
๘ สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณาทุนคือ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตร ครุศาสตร์(ครู) และเศรษฐศาสตร์
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพ และค่าหอพัก ทั้งนี้เมื่อผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงินให้กับมูลนิธิฯ เพื่อคืนทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.daf.or.th ในปีการศึกษา ๒๕๖๖
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จึงขอเชิญเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด ส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-792-6527,
065-210-0707 E-mail : daf.scholarship@gmail.com