ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)