ออกตรวจสอบพื้นที่และความขาดแคลนในการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน การก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ (งบผูกพัน) พ.ศ. 2567 – 2568