อบรมความรู้เบื้องต้นด้านนโยบายและแผน การเขียนโครงการ การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่