การประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 (เขตตรวจราชการที่ 11)