ออกตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสภาพปัญหาความขาดแคลนจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา