ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่