ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม