อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา