การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงาน “ประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ค้ำคูณนครพนม แดนดินแห่งศรัทธาจากตำนานอุรังคธาตุสู่นาคราชบูชา”