ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่