การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาบริดจ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ พร้อมสอนวิธีการเล่นให้กับนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล