การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ