การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สู่มาตรฐานระดับสากลมีความเป็นนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ