เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ ขั้นตอนของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน)