การประชุมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานประชุมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มและบุคลากร ในสังกัด และสร้างความเข้าใจการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) แก่บุคลากรภายในสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนนม